Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Územní plánování obce Lichoceves
 

Problematika výstavby na pozemku parc. č. 53 v k.ú. Noutonice (plocha OC 11)

 

Územní řízení o parcelaci pozemku:
 

2016 duben

Odborem územního plánování MÚ Černošice schválená územní studie jako podklad pro rozhodování dle § 25 (pořizování územně plánovací dokumentace, její změny a pro rozhodování v území) a § 30 (návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti) stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.)
schválená územní studie
připomínky obce Lichoceves z 18.9.2015

 

2014 leden

Návrh územní studie pro účely dělení pozemku předložený vlastníkem pozemku ke schválení Odboru územního plánování MÚ Černošice

územní studie

hlavní výkres

 2013 duben
Návrh plánovací smlouvy od stávajících vlastníků pozemku parc. 53 v k. ú. Noutonice ve znění po jednání dne 26. února 2013. Projednávání návrhu plánovací smlouvy v tomto znění je zařazeno na program 18. zasedání zastupitelstva dne 26. června 2013.
návrh plánovací smlouvy
příloha č. 1 plánovací smlouvy: základní schéma nové veřejné infrastruktury
příloha č. 2 plánovací smlouvy: návrh parcelace pozemku parc. č. 53


 
2013 únor
Návrh parcelace a plánovací smlouvy s obcí od stávajících vlastníků ze dne 19. února 2013 a zápis z jednání dne 26. února 2013.

zápis a závěry z jednání dne 26. února 2013
návrh plánovací smlouvy
příloha č. 1 plánovací smlouvy: základní schéma nové veřejné infrastruktury
příloha č. 2 plánovací smlouvy: základní schéma nové veřejné infrastruktury (2. varianta)
příloha č. 3 plánovací smlouvy: návrh parcelace pozemku parc. č. 53

 2011 prosinec
Budoucí nový vlastník pozemku parc. 53 v k. ú. Noutonice předložil dne 18. prosince 2011 zastupitelstvu k projednání a schválení návrh smlouvy o spolupráci. Návrh byl zařazen na program 11. zasedání zastupitelstva obce dne 29. března 2012 a po velmi podrobné diskusi nebyl návrh smlouvy schválen (proti: zastupitelé Vladimír
Stříbrný, Michaela Gray, Jana Muchová, zdržel se: zastupitel Jan Čonka). Na stejném zasedání zastupitelstvo obce Lichoceves rozhodlo, že sjednáváním smluvních podmínek plánovací smlouvy s vlastníky pozemku parc. č. 53 v k. ú. Noutonice pověří specializovanou společnost (pro: zastupitelé Vladimír Stříbrný, Michaela Gray, Jana Muchová, Jan Čonka).
návrh plánovací smlouvy
návrh parcelace pozemku parc. č. 53
projednávání v rámci 11. zasedání zastupitelstva obce dne 29. března 2012 (výtah ze zápisu)

 2011 září
Stávající vlastníci pozemku předložili zastupitelstvu k projednání a schválení návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Lichoceves a vlastníkem pozemků parc. č. 53, 45 a 47 v k.ú. Noutonice společností Kryštof Reality s.r.o. Návrh byl zařazen na program 8. zasedání zastupitelstva obce dne 16. listopadu 2011. Návrh smlouvy byl během projednávání na návrh vlastníka pozemků a zastupitele obce p. Jana Čonky stažen z programu zasedání.

návrh smlouvy o spolupráci

 2011 červen
Návrh parcelace pozemku parc. 53 v k.ú. Noutonice společným oddělovacím geometrickým plánem spolu s pozemky parc. č. 44 a 47 v rámci jednání zastupitelů obce p. Jiřího Študenta a p. Jany Cmarkové o uzavření darovací smlouvy na pozemek o výměře 1.000 m2 na vybudování dětského hřiště v Noutonicích mezi vlastníky pozemků a obcí Lichoceves.

Projednávání darovacích smluv bylo zařazeno na program 6. zasedání dne 9. června 2011, ale na žádost předkladatele návrhu zastupitele obce p. Jiřího Študenta bylo z programu vyřazeno. Obec nemohla darovací smlouvy uzavřít i mimo jiné z důvodu, že pozemky byly zatížené zástavním právem.
návrh darovacích smluv
návrh parcelace pozemku parc. č. 53

 2010
Stavební úřad Velké Přílepy, na základě žádosti vlastníků pozemků ze dne 15. září 2010, zahájil dne 11. října 2010 řízení o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 44, 47 a 53 v k.ú. Noutonice (čj. OVP-3908/2010, spis. zn. Výst.328/2-3548/2010-KU). Obec Lichoceves a vlastníci pozemků neuzavřeli mezi sebou smlouvu o spolupráci ani plánovací smlouvu. Na žádost nového zastupitelstva obce vlastníci pozemků svou žádost o parcelaci ze Stavebního úřadu stáhli a řízení bylo zastaveno.

Stavební úřad Velké Přílepy: Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Dělení pozemku par. č. 44, 47, 53 v k.ú. Noutonice, Jan Čonka, Eva Čonková

 
 

Platný územní plán obce Lichoceves ve znění 1. změny
schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 4. prosince 2003
(všechny soubory ke stažení ve formátu ZIP)

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE - 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

A. Usnesení zastupitelstva obce Lichoceves ze dne 4. 12. 2003 o schválení 1. změny územního plánu obce Lichoceves – Noutonice (změna ÚPSÚ z roku 1996);

B. Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny územního plánu obce Lichoceves – Noutonice;

C. 1. příloha vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003 (regulativy využití území, základní limity ploch, lokality s podmíněným územním rozvojem, veřejně prospěšné stavby, plochy zatížené břemenem);

D.   Rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu 1. změny územního plánu obce Lichoceves;

E.    Pokyny pro zpracování čistopisu návrhu 1. změny územního plánu obce;

F.    Zpráva o projednání návrhu 1. změny územního plánu obce;

Registrační list Územně plánovací dokumentace obce ÚPO schváleného v roce 1996.

 dokument

Výkres – funkční využití ploch


Zadání nového územního plánu obce Lichoceves
schválené na 25. zasedání zastupitelstva obce dne 11. října 2010

 
01 - Výkres LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 02 - PROBLÉMOVÝ výkres NÁVRH ZADÁNÍ ÚP

 

ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES,
01 - Výkres LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
02 - PROBLÉMOVÝ výkres

 
   
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena