Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves  
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
VOLBY prezidenta: Oznámení výsledku hlasování v II. kole v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
27.1.2018  

Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2018
Vydal: Obec Lichoceves

12.12.2017  
VOLBY do Poslanecké sněmovny: Oznámení výsledku hlasování v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
21.10.2017  
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.7.2017  
Rozhodnutí: zasahování do vývoje čmeláka zemního
Vydal: KÚ Středočeského kraje
17.7.2017  
Rozhodnutí: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/2406 v Noutonicích (prodloužení do 31.8.2017)
Vydal: MÚ Černošice
4.7.2017  
Oznámení zahájení územního řízení (pozemek parc.č. 53 v k.ú. Noutonice: Výstavba komunikací a inženýrských sítí pro 42 RD)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
2.7.2017  
Oznámení o obnově katastrálního operátu (k.ú. Okoř)
Vydal: ČÚZK, Katastrální pracoviště Praha-západ
26.6.2017  
Zahájení řízení: zasahování do vývoje čmeláka zemního
Žádost o povolení výjimky
Vydal: KÚ Středočeského kraje
26.6.2017  
Zastavení územního řízení (pozemek parc.č. 53 v k.ú. Noutonice: výstavba 42 RD, komunikací a inženýrských sítí lokalita, pp. Čonková, Čonka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
1.6.2017  

Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2016
Vydal: Obec Lichoceves

26.5.2017  
Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu obce Velké Přílepy (19.6.2017)
Vydal: MÚ Černošice
10.5.2017  
Rozhodnutí: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/2406 v Noutonicích (2.5. - 30.6.2017)
Vydal: MÚ Černošice
3.5.2017  
Veřejná vyhláška 57/2017: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/2406 v Noutonicích (2.5. - 30.6.2017)
Příloha: mapa omezení
Vydal: MÚ Černošice
28.4.2017  
Prodloužení platnosti stanoviska EIA záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně"
Vydal: MŽP, odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
3.2.2017  
Schválený rozpočet na rok 2017 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
13.1.2017  
Nabídka zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem
Vydal: Generální finanční ředitelství
11.1.2017  
Přehled výše a splatnosti místních poplatků od 1.1.2017
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017
Vydal: Obec Lichoceves
20.12.2016  
Stavební povolení (budova MŠ a ZŠ, přestavba čp. 7 v k.ú. Noutonice)
Doložka právní moci Rozhodnutí
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
9.11.2016  
Zápis o výsledku voleb – nově zvolení zastupitelé Středočeského kraje
Vydal: Český statistický úřad
 
11.10.2016  
Nabídka volných služebních míst (Finanční úřad pro Středočeský kraj)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
18.8.2016

 

 
Rozhodnutí: schválení společné jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Holubice a Lichoceves
Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany obcí Lichoceves a Holubice
Vydal: Obec Lichoceves/HZS Středočeského kraje
 26.7.2016  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace o.p.s. Přemyslovské střední Čechy
Vydal: Obec Lichoceves
25.7.2016  
Informace k výstavbě transformovny v Lichocevsi (pasportizace nemovitostí)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.6.2016  
Informace k elektronické evidenci tržeb
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
16.6.2016  
MÚ Černošice schválená územní studie pozemku p.č. 53 v Noutonicích
Připomínky obce Lichoceves z 18.9.2015
Vydal: MÚ Černošice
15.6.2016  
Informace: Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Vydal: Ministerstvo vnitra

17.5.2016

 

 

Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

Zásady zpracování lesních hospodářských osnov

MÚ Černošice (odb. ŽP)

25.4.2016

 

 

Informace o občanských průkazech pro děti mladší 15 let

Vydal: OÚ Lichoceves

25.4.2016

 

 
Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovují maximální ceny nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Noutonicích a ceny služeb spojených s nájmem a užíváním pohřebiště
Vydal: Obec Lichoceves
4.4.2016  
Informace o svozu BIO popelnic
Termíny svozu bio popelnic v roce 2016
Vydal: OÚ Lichoceves
31.3.2016  
Informace (ztracení a zatoulaní psi)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.3.2016  
Obvodní oddělení Policie ČR v Libčicích n/Vl. hledá nové kolegy
Vydal: Policie ČR/OÚ Lichoceves
9.2.2015  
Oznámení o zveřejnění Závěru zjišťovacího řízení záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Závěr zjišťovacího řízení
Vydal: KÚ Středočeského kraje/OÚ Lichoceves
 
4.2.2016  
Veřejná vyhláška (Oznámení o zpracování návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Střed. kraje)
Návrh zprávy o uplatňování ZÚR SK
Příloha č. 1: Vyhodnocení zaslaných návrhů
Příloha č. 2: Vyhodnocení návrhů (dle ÚAP ORP)
Příloha č. 3: Vyhodnocení návrhů (dle ÚP obcí)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
2.2.2016  

Informace pro občany s trvalým pobytem na adrese obecního úřadu

Vydal: Ministerstvo vnitra

16.12.2015  

Změna vlastnictví telekomunikační infrastruktury (Česká telekomunikační infrastruktura a.s. odštěpením od společnosti O2 Czech Republic a.s.)

Vydal: Cetin

16.12.2015  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

Vydal: Obec Lichoceves

16.12.2015  

Občanské průkazy – informace o změnách od 1.1.2016

Vydal: Ministerstvo vnitra

9.12.2015  

Cestovní pasy – informace o změnách od 1.1.2016

Vydal: Ministerstvo vnitra

9.12.2015  
Informace k úhradě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Vydal: Finanční správa
12.11.2015  
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves
12.10.2015  
Oznámení k ochranným pásmům vedení obecní kanalizace
Vydal: OÚ Lichoceves
9.9.2015  
Záměr zemědělského pachtu (pronájmu) zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
 
27.7.2015  
Ohlašování pálení prostřednictvím www.hzssck.cz (prezentace)
Vydal: HZS Středočeského kraje
29.4.2015
 
 
Informace o změně dopravní obslužnosti obce od 7. dubna 2015
Schéma terminálu Bořislavka
Schéma terminálu Dejvická
Jízdní řád autobusu 312 platný od 7.4.2015
Jízdní řád autobusu 350 platný od 7.4.2015
Mapa linek na Praze západ od 7.4.2015
Vydal: OÚ Lichoceves/ROPID
22.3.2015  
Informace o změnách v organizaci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR od 1.1.2015
Mapa územních obvodů
Slovní popis k mapě
Vydal: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
23.1.2015  

Výzva ke kontrole úhrady nájemného za hroby na hřbitově v Noutonicích 
Vydal: OÚ Lichoceves

17.9.2014  

Oznámení seznamu hrobů se zahájeným procesem rušení
Vydal: OÚ Lichoceves

1.7.2014  
Poučení pro držitele e-pasu
Vydal: MV ČR
26.6.2014  
Územní rozhodnutí (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
28.4.2014  
Upozornění pro dopravce provozující nákladní a osobní dopravu tzv. velkými vozidly
Vydal: Živnostenský úřad MÚ Černošice
20.3.2013  

Veřejné zakázky

profil a veřejné zakázky zadavatele Obec Lichoceves

Datum zveřejnění: 9.8.2012

 9.8.2012 trvale

Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 63 a § 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi obcí Velké Přílepy a obcí Lichoceves.

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

12.7.2012 trvale
Výzva pro zájemce o funkci obecního kronikáře
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
4.5.2011
Úřední hodiny Obecního úřadu Lichoceves od 6.12.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
9.12.2010 trvale
Sdělení - čestné prohlášení funkcionářů obce podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici k nahlédnutí za podmínek stanovených zákonem na obecním úřadě.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
30.6.2010 trvale
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Vydal: HZS Středočeského kraje
[  dokument] 
10.4.2009 trvale
Oznámení - Vymáhání dlužných částek za místní poplatky
vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
19.1.2009 trvale
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena