Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.7.2017  
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
9.1.2017  

 

 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Obec Lichoceves/Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
28.11.2021  
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2022
Vydal: Obec Lichoceves/ZŠ a MŠ Noutonice
28.11.2021  
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2022
Vydal: Obec Lichoceves
28.11.2021  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lichoceves 2022 - 2023
Vydal: Obec Lichoceves
28.11.2021  
Veřejná vyhláška: OOP (uzavírka od 8. do 14.11.2021 silnice mezi Lichocevsí a Okoří)
Příloha: MAPA
Vydal: MÚ Černošice
 
26.10.2021  
Veřejná vyhláška: Stanovení úpravy provozu na návsi v Noutonicích a rozhodnutí o námitkách společnosti VERALE s.r.o.
Příloha: Mapa značení
Vydal: MÚ Černošice
 
25.10.2021  
Výzva k odstranění stromoví pod elektrickým vedením do 15.11.2021
Vydal: ČEZ Distribuce a.s.
25.10.2021  
Veřejná vyhláška: OOP (omezení od 18. do 30.10.2021 v Noutonicích u nádraží)
Příloha: MAPA
Vydal: MÚ Černošice
11.10.2021  
Informace o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
11.10.2021  
Rozhodnutí o povolení (Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – rak kamenáč)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
11.10.2021  
Rozhodnutí o povolení stavby (Kabelizace sítě NN k.ú. Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
11.10.2021  
VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
23.9.2021  
Veřejná vyhláška: OOP (uzavírka od 25. do 28.9.2021 v Roztokách a objížďka po Statenicích, Velkých Přílepech, Lichocevsi, Noutonicích a Svrkyni)
Příloha: Povolení
Příloha: MAPA
Vydal: MÚ Černošice
 
19.9.2021  
Oznámení o zahájení řízení (Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – rak kamenáč)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
 
19.9.2021  
Veřejná vyhláška: OOP (kalamitní poškození lesních porostů - kůrovec)
Příloha: Územní působnost opatření
Vydal: Ministerstvo zemědělství
 
19.9.2021 31.12.2022
Rozhodnutí o umístění stavby (Kabelizace sítě NN a odstranění stávajícího vzdušného vedení v k.ú. Noutonice, č. IE-12-6005409)
Vydal: OSÚ Velké Přílepy
13.9.2021  
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva (21.9.2021)
Vydal: Obec Lichoceves
13.9.2021  
VOLBY: Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Vydal: OÚ Lichoceves
10.9.2021  
VOLBY: Vyrozumění členů volebních komisí o termínu školení
Vydal: OÚ Lichoceves
9.9.2021  
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným (neznámým) vlastníkem v k.ú. Lichoceves a Noutonice
Příloha: Informační brožura k problematice
Vydal: ÚZSVM
 
9.9.2021  
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k uplatnění osvobození na rok 2022
Průvodní informace
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
 
25.8.2021  

Oznámení o svozu nebezpečného odpadu z domácností (SO 18.9.2021)

Vydal: Obec Lichoceves

 

23.8.2021  
Oznámení zahájení územního řízení (Kabelizace sítě NN k.ú. Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.8.2021  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
dokument ve strojově čitelné podobě: Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vydal: Obec Lichoceves
 
15.8.2021  

VOLBY: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vydal: OÚ Lichoceves

11.8.2021  

Řád veřejného pohřebiště obce Lichoceves

Vydal: Obec Lichoceves

11.8.2021  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o veřejném pořádku
Přílohy OZV č. 2/2020
dokument ve strojově čitelné podobě: Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o veřejném pořádku
Vydal: Obec Lichoceves

11.8.2021  
Termín svozu velkoobjemového odpadu z domácností (20. a 21. srpna 2021)
Vydal: Obec Lichoceves
2.8.2021  
Oznámení zahájení územního řízení (Kabelizace sítě NN a odstranění stávajícího vzdušného vedení v k.ú. Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
7.7.2021  
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Jiří Prouza, nar. 1964)
Vydal: OÚ Lichoceves
7.7.2021  
Schválený závěrečný účet SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2020
příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Vydal: svazek obcí/Obec Lichoceves
7.7.2021  
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 SO „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: svazek obcí/Obec Lichoceves
7.7.2021  
Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2020
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Vydal: obec Lichoceves
 
7.7.2021

 

 
Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v lokalitě Na Šejdru, k.ú. Noutonice (zákaz napouštění bazénů a zalévání trávníků pitnou vodou)
Vydal: MÚ Černošice, odb. životního prostředí
 
21.6.2021  
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: OÚ Lichoceves
 
3.6.2021  
Oznámení o návrzích Opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrh OOP Národního plánu povodí Labe
Návrh OOP Národního plánu povodí Odry
Návrh OOP Národního plánu povodí Dunaje
Příloha: Seznam obcí podle oblastí povodí
Vydal: MZE
 
31.5.2021  
Veřejná vyhláška Oznámení o OOP stanovení místní úpravy provozu
Příloha: Mapový podklad
Příloha: Doprovodná informace
Vydal: MÚ Černošice
 
18.5.2021  
ÚO o stavební uzávěře pro „Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko“
Příloha: Mapový podklad
Příloha: Vyhodnocení podaných připomínek
Vydal: Středočeský kraj (21.4.2021)
 
18.5.2021  
Schválený rozpočet na rok 2021 Základní školy a Mateřské školy Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves / ZŠ a MŠ Noutonice
5.1.2021  
Schválený rozpočet na rok 2021 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Obec Lichoceves/Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
5.1.2021  
Schválený rozpočet na rok 2021 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
5.1.2021  
Plné znění usnesení vlády z 12.10.2020 o všech krizových opatřeních (platnost od 14. října) 13.10.2020  
2. kolo voleb do Senátu:
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1

Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
12.10.2020  
Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 10.10.2020  
Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020. 10.10.2020  
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje:
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
6.10.2020  
1. kolo voleb do Senátu:
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
6.10.2020  
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5 /2020. 6.10.2020  
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 5.10.2020  
Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření (od 5.10 do 18.10.2020)
 
1.10.2020  
Usnesení vlády č. 957 o vyhlášení nouzového stavu (od 5.10 na 30 dnů) 1.10.2020  
VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
15.9.2020  
Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves
Příloha: situační snímek
Vydal: Obec Lichoceves
15.9.2020  
VOLBY DO SENÁTU: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves
18.8.2020  
KRAJSKÉ VOLBY: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves
18.8.2020  
Rozhodnutí ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (obojživelníci, plazi, ryby a mihulovci)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
18.8.2020  

Vyhlášení stavu „Nebezpečí vzniku požáru“ od 28.7.2020 dle Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Vydal: Středočeský kraj
28.7.2020  
Opatření obecné povahy (pro omezení dopadů kůrovcové kalamity)
Příloha: změna OOP ze dne 27.7.2020
Příloha: změna přílohy č. 1 ze dne 27.7.2020 (seznam katastrálních území)
Vydal: Ministerstvo zemědělství
28.7.2020 31.12.2022
Oznámení o skončení dokazování ve věci povolení provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy v Praze Jinonicích
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
28.7.2020  
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu z domácností (17. a 18.7.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
2.7.2020  
Výběrové řízení – strážník Obecní policie Velké Přílepy (do 13.8.2020)
Vydal: Obec Velké Přílepy
1.7.2020  
Schválený závěrečný účet za rok 2019 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí/Obec Lichoceves
1.7.2020  
Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2019
Příloha: Zpráva o kontrole hospodaření ve strojově čitelné verzi

Vydal: Obec Lichoceves
1.7.2020  
Oznámení o zahájení řízení (povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
9.6.2020  
Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
9.6.2020  
Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2019
Vydal: SO Od Okoře k Vltavě/obec Lichoceves
27.5.2020  
Oznámení o konání projednávání návrhu ÚP obce Tuchoměřice (25.6.2020)
Vydal: MÚ Černošice
27.5.2020  
Seznam nedostatečně identifikovaných (neznámých) vlastníků v k.ú. Lichoceves a Noutonice
Příloha: Informační brožura k problematice
Vydal: ÚZSVM
27.5.2020  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 (23.6.2020)
Vydal: Krajská hygienická stanice
27.5.2020  
Oznámení: nález zraněného kocoura
vydal: OÚ Lichoceves
24.5.2020  
Sdělení: vakcinace psů a koček proti vzteklině v obci (28.5.2020)
Vydal: OÚ Lichoceves
13.5.2020  
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu z domácností dne 30. května 2020
Vydal: Obec Lichoceves
12.5.2020  
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Miroslav Dobrý, nar. 1958)
Vydal: OÚ Lichoceves
7.5.2020  
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Květoslava Dobrá, nar. 1962)
Vydal: OÚ Lichoceves
7.5.2020  
Oznámení o zápisu do MŠ
Informace o zápisu pro školní rok 2020/2021
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
1.5.2020  
Veřejná vyhláška: nedoplatky na místních poplatcích 2017
Vydal: Magistrát města Kladno
29.4.2020  
Opatření obecné povahy: Omezení užívání vody na napouštění bazénů a zalévání
Vydal: MÚ Černošice
29.4.2020  
Veřejná vyhláška: Nahlížení do předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2020
Vydal: FÚ pro Středočeský kraj
29.4.2020  
Rozhodnutí o územním opatření o stavební uzávěře (silnice II/240 a II/101)
Vydal: MMR
29.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 2020/4 23.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 2020/3 23.4.2020  
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2019
Vydal: Obec Lichoceves
23.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 2020/2 27.3.2020  

Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lichoceves
Vydal: Státní pozemkový úřad

 
28.2.2020  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (s obcí Svrkyně)
Vydal: Obec Lichoceves
30.12.2019  
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020, Nařízení: zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. 18.3.2020  
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020, Nařízení: o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. 18.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření 18.3.2020  
Zákaz odběru povrchové vody ze Zákolanského potoka s okamžitou platností do odvolání
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
10.7.2019 do odvolání
Veřejné projednávání (EIA) záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“ (30.7.2019 od 15:30)
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
8.7.2019  

Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2018

Vydal: Obec Lichoceves

27.6.2019  

Schválený závěrečný účet svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2018

Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“

27.6.2019  
Oznámení o zveřejnění doplněné dokumentace vlivů (EIA) záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Vydal: KÚ Středočeského kraje/Magistrát hl. města Prahy
15.5.2019  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (s obcí Drahelčice)
Vydal: Obec Lichoceves
15.4.2019  
Žádost o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů organismů ve zvláště chráněných územích
Vydal: KÚ Středočeského kraje
14.1.2019  
Schválený střednědobý rozpočet na roky 2019 až 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.12.2018  
Schválený Střednědobý rozpočet obce Lichoceves 2019 až 2021
Vydal: Obec Lichoceves
21.12.2018  
Pravidla rozpočtového provizoria obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
21.12.2018  
Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na komunikaci v Lichocevsi (filmování 3.-5.12.2018)
Příloha: Rozhodnutí
Vydal: MÚ Černošice
1.12.2018  

Výzva k nápravě nedostatečně identifikovaným (tzv. neznámým) vlastníkům nemovitostí v k.ú. Noutonice

Příloha: seznam vlastníků

Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

26.11.2018  

Rozhodnutí ve věci povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (čmelák zemní)

Vydal: MŽP

26.11.2018  
Výběrové řízení na pozici vedoucí úřadu – tajemník Městského úřadu Černošice
Vydal: Město Černošice
24.10.2018  
Oznámení o vrácení k doplnění dokumentace vlivů (tzv. EIA) záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
26.9.2018  
Vyrozumění o odvolání a usnesení o stanovení lhůty k vyjádření (žádost o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - čmelák zemní)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
24.9.2018  
Vydal: KÚ Středočeského kraje
 
8.8.2018  
příloha: mapový podklad
příloha: vyhodnocení
Vydal: KÚ Středočeského kraje
 
8.8.2018  

Výzva k nápravě nedostatečně identifikovaným (tzv. neznámým) vlastníkům nemovitostí v k.ú. Noutonice

Příloha: seznam vlastníků

Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

31.7.2018  

Informace ČÚZK o revize katastru nemovitostí

Vydal: ČÚZK

 30.7.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace o.p.s. Přemyslovské střední Čechy
Vydal: Obec Lichoceves
10.7.2018  
Rozhodnutí o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (obojživelníci, plazy)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
30.5.2018  
Oznámení o obdržení doplněné dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
28.5.2018  
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Vydal: Obec Lichoceves/ČUZK
22.5.2018  
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí do 28.5.2018 hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
25.4.2018  
Oznámení o zahájení správního řízení (výjimka podmínek chráněných druhů živočichů)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
25.4.2018  
Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2018
Vydal: Obec Lichoceves
 9.1.2018  
DSO Od Okoře k Vltavě - Pravidla rozpočtového provizoria
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
1.9.2017  
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.7.2017  
Oznámení zahájení územního řízení (pozemek parc.č. 53 v k.ú. Noutonice: Výstavba komunikací a inženýrských sítí pro 42 RD)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
2.7.2017  
Zastavení územního řízení (pozemek parc.č. 53 v k.ú. Noutonice: výstavba 42 RD, komunikací a inženýrských sítí lokalita, pp. Čonková, Čonka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
1.6.2017  
Prodloužení platnosti stanoviska EIA záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně"
Vydal: MŽP, odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
3.2.2017  
Nabídka zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem
Vydal: Generální finanční ředitelství
11.1.2017  
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
9.1.2017  
Stavební povolení (budova MŠ a ZŠ, přestavba čp. 7 v k.ú. Noutonice)
Doložka právní moci Rozhodnutí
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
9.11.2016  
Nabídka volných služebních míst (Finanční úřad pro Středočeský kraj)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
18.8.2016

 

 
Rozhodnutí: schválení společné jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Holubice a Lichoceves
Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany obcí Lichoceves a Holubice
Vydal: Obec Lichoceves/HZS Středočeského kraje
 26.7.2016  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace o.p.s. Přemyslovské střední Čechy
Vydal: Obec Lichoceves
25.7.2016  
Informace k výstavbě transformovny v Lichocevsi (pasportizace nemovitostí)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.6.2016  
Informace k elektronické evidenci tržeb
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
16.6.2016  
MÚ Černošice schválená územní studie pozemku p.č. 53 v Noutonicích
Připomínky obce Lichoceves z 18.9.2015
Vydal: MÚ Černošice
15.6.2016  
Informace: Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Vydal: Ministerstvo vnitra

17.5.2016

 

 

Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

Zásady zpracování lesních hospodářských osnov

MÚ Černošice (odb. ŽP)

25.4.2016

 

 

Informace o občanských průkazech pro děti mladší 15 let

Vydal: OÚ Lichoceves

25.4.2016

 

 
Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovují maximální ceny nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Noutonicích a ceny služeb spojených s nájmem a užíváním pohřebiště
Vydal: Obec Lichoceves
4.4.2016  
Informace (ztracení a zatoulaní psi)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.3.2016  
Obvodní oddělení Policie ČR v Libčicích n/Vl. hledá nové kolegy
Vydal: Policie ČR/OÚ Lichoceves
9.2.2015  
Oznámení o zveřejnění Závěru zjišťovacího řízení záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Závěr zjišťovacího řízení
Vydal: KÚ Středočeského kraje/OÚ Lichoceves
 
4.2.2016  
Veřejná vyhláška (Oznámení o zpracování návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Střed. kraje)
Návrh zprávy o uplatňování ZÚR SK
Příloha č. 1: Vyhodnocení zaslaných návrhů
Příloha č. 2: Vyhodnocení návrhů (dle ÚAP ORP)
Příloha č. 3: Vyhodnocení návrhů (dle ÚP obcí)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
2.2.2016  

Informace pro občany s trvalým pobytem na adrese obecního úřadu

Vydal: Ministerstvo vnitra

16.12.2015  

Změna vlastnictví telekomunikační infrastruktury (Česká telekomunikační infrastruktura a.s. odštěpením od společnosti O2 Czech Republic a.s.)

Vydal: Cetin

16.12.2015  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

Vydal: Obec Lichoceves

16.12.2015  

Občanské průkazy – informace o změnách od 1.1.2016

Vydal: Ministerstvo vnitra

9.12.2015  

Cestovní pasy – informace o změnách od 1.1.2016

Vydal: Ministerstvo vnitra

9.12.2015  
Informace k úhradě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Vydal: Finanční správa
12.11.2015  
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves
12.10.2015  
Oznámení k ochranným pásmům vedení obecní kanalizace
Vydal: OÚ Lichoceves
9.9.2015  
Záměr zemědělského pachtu (pronájmu) zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
 
27.7.2015  
Ohlašování pálení prostřednictvím www.hzssck.cz (prezentace)
Vydal: HZS Středočeského kraje
29.4.2015
 
 
Informace o změně dopravní obslužnosti obce od 7. dubna 2015
Schéma terminálu Bořislavka
Schéma terminálu Dejvická
Jízdní řád autobusu 312 platný od 7.4.2015
Jízdní řád autobusu 350 platný od 7.4.2015
Mapa linek na Praze západ od 7.4.2015
Vydal: OÚ Lichoceves/ROPID
22.3.2015  
Informace o změnách v organizaci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR od 1.1.2015
Mapa územních obvodů
Slovní popis k mapě
Vydal: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
23.1.2015  

Výzva ke kontrole úhrady nájemného za hroby na hřbitově v Noutonicích 
Vydal: OÚ Lichoceves

17.9.2014  

Oznámení seznamu hrobů se zahájeným procesem rušení
Vydal: OÚ Lichoceves

1.7.2014  
Poučení pro držitele e-pasu
Vydal: MV ČR
26.6.2014  
Územní rozhodnutí (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
28.4.2014  
Upozornění pro dopravce provozující nákladní a osobní dopravu tzv. velkými vozidly
Vydal: Živnostenský úřad MÚ Černošice
20.3.2013  

Veřejné zakázky

profil a veřejné zakázky zadavatele Obec Lichoceves

Datum zveřejnění: 9.8.2012

 9.8.2012 trvale

Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 63 a § 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi obcí Velké Přílepy a obcí Lichoceves.

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

12.7.2012 trvale
Výzva pro zájemce o funkci obecního kronikáře
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
4.5.2011
Úřední hodiny Obecního úřadu Lichoceves od 6.12.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
9.12.2010 trvale
Sdělení - čestné prohlášení funkcionářů obce podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici k nahlédnutí za podmínek stanovených zákonem na obecním úřadě.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
30.6.2010 trvale
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Vydal: HZS Středočeského kraje
[  dokument] 
10.4.2009 trvale
Oznámení - Vymáhání dlužných částek za místní poplatky
vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
19.1.2009 trvale
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2021
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2020
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena