Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. OFICIÁLNÍ NÁZEV
Obec Lichoceves
 
2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.
 
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní. Struktura obecního úřadu je uvedena zde.

Starostka obce: JANA MUCHOVÁ
tel: 220 930 556
tel. 725 021 466
e-mail: starosta@lichoceves.cz

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu mimo úřední hodiny se starostkou na tel. 725 021 466

Místostarosta obce: RADOVAN KORITENSKÝ
(správa a údržba obecního majetku)
e-mail: koriradek@seznam.cz

Agenda pohřebnictví a správa hřbitova v Noutonicích
tel. 606 769 707
e-mail: pohrebnictvi@lichoceves.cz

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Adresa:
Obecní úřad Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves
tel.: 220 930 556
e-mail:
obec@lichoceves.cz

Úřední hodiny
Pondělí  18.00 - 21.00
Středa   09.00 - 12.00

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostkou na tel. 725 021 466

ID datové schránky:  npvanb3
 

Veřejné zakázky

profil a veřejné zakázky zadavatele Obec Lichoceves

5. PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
číslo účtu: 35524111/0100
Komerční banka, a.s.
 
6. IČ:  00640735
 
7. DIČ:  CZ 00640735
 
8. ROZPOČET OBCE
 
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
 
10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.
 
11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
 
12. FORMULÁŘE
Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.

Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese: Obecní úřad Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves

Informace a formuláře ke stažení na http://www.form.cz
 

13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Viz odkaz Co mám dělat, když…
Životní situace – Portál veřejné správy ČR

 
14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Evidence právních předpisů obce Lichoceves.

viz odkaz usnesení
viz odkaz vyhlášky

 
15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 
16. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2012

2011

2010

   
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Základní škola a Mateřská škola Noutonice, IČO 71294317, příspěvková organizace

 
   
 Informace 
Povinně zveřejňované údaje podle §5 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Standardu ISVS pro zveřejňování informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Evidence právních předpisů obce Lichoceves.


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena