Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. OFICIÁLNÍ NÁZEV
Obec Lichoceves
 
2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.
 
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní. Struktura obecního úřadu je uvedena zde.

Starostka obce: JANA MUCHOVÁ
tel: 220 930 556
tel. 725 021 466
e-mail: starosta@lichoceves.cz

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu mimo úřední hodiny se starostkou na tel. 725 021 466

Místostarosta obce: RADOVAN KORITENSKÝ

e-mail: 
obec@lichoceves.cz

Agenda pohřebnictví a správa hřbitova v Noutonicích
tel. 606 769 707
e-mail: pohrebnictvi@lichoceves.cz

 
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Adresa:
Obecní úřad Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves
tel.: 220 930 556
e-mail:
obec@lichoceves.cz

Úřední hodiny
Pondělí  18.00 - 21.00
Středa   09.00 - 12.00

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostkou na tel. 725 021 466

ID datové schránky:  npvanb3
 

Veřejné zakázky

profil a veřejné zakázky zadavatele Obec Lichoceves

5. PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
číslo účtu: 35524111/0100
Komerční banka, a.s.
 
6. IČ:  00640735
 
7. DIČ:  CZ 00640735
 
8. ROZPOČET OBCE
 
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.
 
10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.
 
11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
 
12. FORMULÁŘE
Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.

Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese: Obecní úřad Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves

Informace a formuláře ke stažení na http://www.form.cz
 

13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Viz odkaz Co mám dělat, když…
Životní situace – Portál veřejné správy ČR

 
14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
viz odkaz usnesení
viz odkaz vyhlášky

 
15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 
16. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.
   
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Základní škola a Mateřská škola Noutonice, IČO 71294317, příspěvková organizace

 
   
 Informace 
Povinně zveřejňované údaje podle §5 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Standardu ISVS pro zveřejňování informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena