Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail:obec@lichoceves.cz

 


 

  Nakládání s odpady  
  • Svoz domovního odpadu z popelnic:

Probíhá každý týden (svozový den je středa). Poplatek zaplatíte na Obecním úřadu Lichoceves. Roční výše místního poplatku činí za osobu s trvalým pobytem v obci Lichoceves, nemovitost, ve které není přihlášena žádná osoba s trvalým pobytem, a nemovitost pro rekreaci je 500, - Kč (od poplatku jsou osvobozené osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP/P s trvalým pobytem v obci Lichoceves). Je možné si zvolit popelnici o objemu 120l nebo 240l s tím, že výše poplatku je stejná. Poplatek je splatný do 28. února příslušného roku. Po zaplacení obdržíte pro nemovitost či bytovou jednotku evidenční známku pro příslušný rok, kterou je třeba nalepit na popelnici (bez toho nebude popelnice vyvážena).

Podrobnější informace najdete v Obecně závazné vyhlášce obce Lichoceves č. 1/2012.

  • Svoz tříděného odpadu z kontejnerů:

Pro tříděný odpad slouží v obou částech obce barevně označené kontejnery – jednotlivě na papír, na sklo a na plasty. Kontejnery jsou v Lichocevsi umístěné v uličce vedoucí k Obecnímu úřadu, v Noutonicích jsou umístěné na zahradě vedle obchodu.

  • Svoz velkoobjemového odpadu z domácností:

Velkoobjemový odpad z domácností se sváží zpravidla 1x ročně (na jaře), termín je vyhlášen na úřední desce (v Noutonicích na informační tabuli vedle obchodu) a na webových stránkách obce.

Systém nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem v obci upravuje Obecně závazná vyhláška obce Lichoceves č. 5/2007.

  • Svoz nebezpečného odpadu od fyzických osob:

Nebezpečný odpad se sváží 2x ročně (zpravidla v dubnu a v říjnu), termíny jsou vyhlášené na úřední desce (v Noutonicích na informační tabuli vedle obchodu) a na webových stránkách obce. Ve vyhlášených termínech mohou odevzdat do mobilního kontejneru nebezpečný odpad zdarma fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Lichoceves či vlastníci nemovitostí na katastrech obce Lichoceves.

  • Svoz bio odpadu z domácností:

BIO odpad se ukládá do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn v místní části Noutonice u jižní zdi hřbitova. Na konci vegetačního období probíhá svoz bio odpadu z domácností prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, termín je vyhlášen na úřední desce (v Noutonicích na informační tabuli vedle obchodu) a na webových stránkách obce. Do nádob může být ukládán rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, větve, plevel), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajec a ořechů, čaj, káva a výkaly drobných domácích zvířat. Do nádob se nesmí dávat maso, kosti, olej z potravin, tekuté a silně mastné potraviny a uhynulá zvířata.

Zároveň je svoz bio odpadu zajišťován na základě individuálně uzavřených smluv se společností Regios a.s. v Úholičkách (objednávky na tel. 724 273 400). Svozové období je od 1. dubna do 30. listopadu. Cena v roce 2015 ročního svozu vč. pronájmu popelnice a DPH je za popelnici o objemu 120 litrů 892,- Kč, za popelnici o objemu 240 litrů 1.125,- Kč.
 

  • Svoz hřbitovního odpadu:

Hřbitovní odpad se odváží průběžně. Kontejner za hřbitovní zdí slouží výhradně pro nájemce hrobových míst (svoz odpadu je zpoplatněn dle plochy hrobového místa).
Sběr papíru

 
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
  Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla

 

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 

  Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 


Sběr plastů

 
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
  Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 


Sběr
nápojových kartonů

 
Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.    

 

  

 
 Informace