Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

   Co dělat, když ...  


Co mám dělat, když si potřebuji vyřídit
:

TRVALÝ POBYT V OBCI

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na obecním úřadě. Potřebujete k němu tyto dokumenty:
• platný občanský průkaz
• pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
• souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas.
Poté vyplníte tiskopis a zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Bližší informace vám poskytne:
OÚ Lichoceves, tel. 220 930 556
 

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO

Rozhodnutí o jeho přidělení vydává obecní úřad na základě předložení kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí jeho právní moci nebo na základě kolaudačního souhlasu.

Bližší informace vám poskytne:
OÚ Lichoceves, tel. 220 930 556
 

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRůKAZU
Oznámení o úředních změnách od 1.1.2012 (agenda občanských průkazů)

Vydávání občanských průkazů zajišťuje pouze MěÚ Černošice,
pracoviště Praha, Odbor správní, oddělení občanských průkazů, Podskalská 19, Praha 2,
telefon: 221 982 822, 221 982 150, 221 982 475.

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 17:00
úterý 8:00 - 12:00
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00
pátek 8:00 - 12:00

Změny v agendě od 1. ledna 2012:
1) je možno požádat o dva typy občanských průkazů:
- občanské průkaz se strojově čitelnými údaji (bez čipu);
- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tzv. elektronický občanský průkaz, e-OP);
2) nyní může být vydán občanský průkaz:
- občanovi mladšímu 15 let (žádost podává zákonný zástupce);
- občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky;
3) k žádosti o vydání občanského průkazu se nepřikládá fotografie;
4) žádost o občanský průkaz není možné podat prostřednictvím OÚ Velké Přílepy.
 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz domovního odpadu z popelnic
probíhá každý týden (svozový den je středa), popelnice o objemu 120l se vyvážejí každou středu, popelnice o objemu 240l se vyvážení každou sudou středu).

Poplatek zaplatíte na Obecním úřadu Lichoceves. Roční výše místního poplatku činí za osobu s trvalým pobytem v obci Lichoceves, nemovitost, ve které není přihlášena žádná osoba s trvalým pobytem, a nemovitost pro rekreaci je 600, - Kč
(od poplatku jsou osvobozené osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP/P s trvalým pobytem v obci Lichoceves). Je možné si zvolit popelnici o objemu 120l nebo 240l s tím, že výše poplatku je stejná. Poplatek je splatný do 28. února příslušného roku. Po zaplacení obdržíte pro nemovitost či bytovou jednotku evidenční známku pro příslušný rok, kterou je třeba nalepit na popelnici (bez známky nebude popelnice vyvážena).

Podrobnější informace najdete v obecně závazných vyhláškách:

Pro tříděný odpad slouží v obou částech obce barevně označené kontejnery – jednotlivě na papír, sklo, plasty, kovy, textil, tetrapack obaly a jedlé oleje. Kontejnery jsou v Lichocevsi umístěné v uličce vedoucí k Obecnímu úřadu, v Noutonicích jsou umístěné na zahradě vedle obchodu.

Velkoobjemový odpad z domácností se sváží zpravidla 1x ročně (na jaře), termín je vyhlášen na úřední desce (v Noutonicích na informační tabuli vedle obchodu) a na webových stránkách obce.
Systém nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem v obci upravuje 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Nebezpečný odpad se sváží 2x ročně (zpravidla v dubnu a v říjnu), termíny jsou vyhlášené na úřední desce (v Noutonicích na informační tabuli vedle obchodu) a na webových stránkách obce. Ve vyhlášených termínech mohou odevzdat do mobilního kontejneru nebezpečný odpad zdarma fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Lichoceves či vlastníci nemovitostí na katastrech obce Lichoceves.

BIO odpad se ukládá celoročně do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn v místní části Noutonice u jižní zdi hřbitova. Do kontejneru může být ukládán rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, větve, plevel), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajec a ořechů, čaj, káva a výkaly drobných domácích zvířat. Do kontejneru se nesmí dávat maso, kosti, olej z potravin, tekuté a silně mastné potraviny a uhynulá zvířata.
Zároveň je svoz bio odpadu zajišťován na základě individuálně uzavřených smluv se společností FCC Regios a.s. v Úholičkách (objednávky na tel. 724 273 400).
Svozové období je od 1. dubna do 30. listopadu. V roce 2020 je svozový den každý sudý pátek.

Hřbitovní odpad se odváží průběžně. Kontejner za hřbitovní zdí slouží výhradně pro nájemce hrobových míst (svoz odpadu je zpoplatněn dle plochy hrobového místa).

Bližší informace poskytne: 
• OÚ Lichoceves, tel.: 220 930 556 
• FCC REGIOS a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 220 930 524 

 

ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSA

Tento poplatek jsou  povinni platit vlastníci psů.

Poplatek zaplatíte na Obecním úřadu Lichoceves.
Místní poplatek činí za prvního psa 150,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč. . Pro příjemce důchodů platí sazba 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč.  Od poplatku jsou osvobozené osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P a osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. Poplatek je splatný do 31. března příslušného roku.

Podrobnější informace najdete v Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

Bližší informace vám poskytne:
OÚ Lichoceves, tel. 220 930 556
 

POVODŇOVÉ INFORMACE:
Pokyny a informace pro odstraňování následků povodní:
10.6.2013
Opatření k ochraně zdraví a majetku v povodí Zákolanského potoka v Noutonicích.

3.6.2013
VÝSTRAHA k situaci v Noutonicích kolem Zákolanského potoka


 
   
 Informace 

 


Obecní úřad Lichoceves v rámci programu CZECH Point nabízí:

  • výpis z katastru nemovitostí

  • výpis z obchodního rejstříku

  • výpis ze živnostenského rejstříku

  • výpis z rejstříku trestů

  • výpis z bodového hodnocení osoby

  • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků


Návody na řešení životních situací


Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí   www.mpsv.cz
Informace pro obyvatele hl. m. Prahy
 Magistrát hl.m.Prahy:
http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit

Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena